GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Reakcí na námi inzerovanou volnou pracovní pozici nám svěřujete své osobní údaje.

Zvláště u nás ve firmě jsou osobní údaje velmi cennou informací a podle toho s nimi zacházíme. Prosíme, přečtete si pozorně, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme.

Naše personální agentura HIREX s.r.o., se sídlem Kobližná 71/2, 602 00 Brno, IČ: 292 39 249 se tímto stává Správcem Vašich osobních údajů.

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo z veřejných zdrojů (registrů a jiných veřejných databází a evidencí a z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a) a od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme, (např. od pracovních portálů atp.).

Nejčastěji zpracováváme Vaše osobní údaje, jako je jméno, telefonní a emailový kontakt, bydliště. Ve svých životopisech uvádíte další informace o Vaší osobě a jejich rozsah nejsme schopni ovlivnit. Nelze tedy přesně vyjmenovat všechny osobní údaje, které se k nám dostanou.

Obecně dochází ke zpracování těchto osobních údajů: jméno a příjmení, titul, datum narození, fotografie, email, telefonní číslo, oblast působení, dosažená praxe, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Volné pracovní pozice neuvádíme pouze na webových stránkách naší společnosti www.hirex.cz, ale využíváme specializované pracovní portály, jako např. jobs.cz, práce.cz, proudly.cz apod. Provozovatelé těchto pracovních portálů jsou v tomto případě v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů.

JAK S OSOBNÍMI ÚDAJI NAKLÁDÁME

Vaše osobní údaje používáme výhradně k našemu náborovému procesu na volná pracovní místa našich klientů (potencionální zaměstnavatelé).

Celý proces probíhá tak, že my vybíráme uchazeče o zaměstnání pro naše klienty. K tomuto účelu, pokud postoupíte do dalšího kola výběrového řízení, budeme Vaše osobní údaje poskytovat potencionálnímu zaměstnavateli. O záměru zaslat Váš životopis s osobními údaji společně se záznamem z pohovoru Vás budeme telefonicky, mailem nebo osobně informovat.

Pokud nám neposkytnete souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy nad rámec dané pozice jejíhož výběrového řízení se chcete účastnit), jsou Vaše osobní údaje smazány po ukončení výběrového řízení, nebo max. po 6 měsících.

V případě poskytnutí souhlasu nad rámec daného účelu je doba uložení Vašich osobních údajů 3 roky nebo do odvolání souhlasu.

S Vašimi osobními údaji nakládají pouze oprávnění zaměstnanci společnosti HIREX, s.r.o. a to v nezbytné míře pro účely zpracování nebo vyjádřeného souhlasu.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření, abychom zabezpečili Vaše osobní údaje v souladu se Zákonem nebo s jinými závaznými právními přepisy. Přijali jsme taková organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému či nahodilému přístupu k Vašim údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, či neoprávněným přenosům.

Jsme vázáni mlčenlivostí a digitálně i fyzicky chráníme Vaše osobní údaje proti zneužití.

NA CO MÁTE PRÁVO

  1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
  2. na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává;
  3. vyžádat si u Správce opravu Vašich osobních údajů;
  4. požadovat po Správci výmaz Vašich osobních údajů, nejsou-li potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány;
  5. požadovat po Správci omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  6. máte právo na přenositelnost osobních údajů k jinému poskytovateli služeb;
  7. máte práno vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
  8. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že byste rádi uplatnili některé z Vašich práv, pište na info@hirex.cz.

Tímto Vám děkujeme za Váš čas strávený prostudováním těchto zásad. K Vašim osobním údajůmdeme vždy přistupovat korektně, s úctou a v souladu s GDPR.

Pro jakékoliv dotazy, připomínky či podněty nás kontaktujte na info@hirex.cz.

Děkujeme,
personální agentura HIREX, s.r.o.